معرفی


شهرك تخصصی موتور دیزل در مجموعه‌ی صنعتی و تولیدي دیزل سنگین ایران (دسا) با هدف هم افزایی فعالیت¬هاي وابسته به طراحی، ساخت، تولید و فروش موتور دیزل در کشور به‌عنوان یکی از مهم ترین طرح های توسعه ای شرکت دسا مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. پس از سرمایه گذاري اولیه و ایجاد زیرساخت هاي عمرانی براي شروع فعالیت شهرك، اهتمام به رونق گرفتن سریع کسب و کار در آن اهمیت زیادي دارد ولی توسعه‌ی دراز مدت و پایدار شهرك نیاز به همت مضاعف خواهد داشت. در سال هاي اخیر تلاش هاي بسیاري براي تکمیل زنجیره‌ی تولید دانش تا کسب ثروت برداشته شده است.
مهم‌ترین عامل براي عبور از هریک از این حلقه‌ها به حلقه‌ی بعد، به کارگیري نوآوري است. نزدیکی و همکاري مجموعه‌هاي تحقیقاتی و تولیدي قطعات وابسته به موتورهاي دیزل، امکان هم‌افزایی بین آن ها را فراهم می آورد. با تشکیل این شهرك انتظار می¬رود حقله هاي بین تولید دانش تا کسب ثروت در زمینه‌ی موتور دیزل به¬خوبی به یکدیگر متصل شوند و علاوه بر تولید محصول درکشور، امکان صادرات و ارائه‌ی خدمات به شرکت هاي خارجی نیز فراهم شود. در هر بخش، شرکت ها می توانند در بخش¬هاي مختلف کسب و کار، با در نظر گرفتن اهداف اصلی تشکیل شهرك، مشغول شوند.تشکیل این شهرك براي پنج زمینۀ مجزا پیشنهاد می شود: