مشخصات فنی موتور DESA 6L128M

بیشینه توان (kW) 350 Engine version CSS grade
بیشینه گشتاور (Nm) 1600 4 X
بیشینه دور (rpm) 2000 4 X
فشار متوسط موثر (bar) 21 4 X
تعداد سیلندر 6 سیلندر خطی 4 X
قطر سیلندر (mm) 128 4 X
کورس سیلندر (mm) 155 4 X
حجم جابجایی کل (lit) 12 4 X
نسبت تراکم 5/18 4 X
وزن موتور(kg) 1200 4 X
جهت چرخش موتور خلاف عقربه ساعت 4 X
سوپاپ هوا 2 4 X
سوپاپ دود 2 4 X