لیست سوابق دوره های آموزشی دسا

ردیف نام دوره آموزشی سال برگزاری Engine version CSS grade
1 آموزش کامل موتور و سامانه های جانبی رده کاربری موتورهای پیل استیک (مکانیک و برق) 1393
2 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- رده تعمیرات میانی موتورهای پیل استیک (مکانیک و برق) 1393
3 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- رده تعمیرات اساسی موتورهای پیل استیک (مکانیک و برق) 1393
4 برنامهریزی و مدیریت پروژه 1394
5 آموزش کامل موتور و سامانه های جانبی- تعمیرات رده کاربری دیزل ژنراتور MAN2842 (مکانیک و برق) 1394
6 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده میانی دیزل ژنراتور MAN2842 (مکانیک و برق) 1394
7 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده اساسی دیزل ژنراتور MAN2842 (مکانیک و برق) 1394
8 تحلیل جریان سیال با استفاده از نرم افزار ANSYS-FLUENT 1395
9 سوئیچ گیرهای فشار ضعیف و متوسط 1395
10 اتومکانیک (مبانی و اصول موتورهای دیزل) 1395
11 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده کاربری موتور MTU (مکانیک و برق)- دو گروه 1396
12 آموزش نرم افزار GT Power 1396
13 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده کاربری موتورهای MTU4000 1396
14 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده کاربری موتورهای وارتسیلا 1396
15 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده میانی و اساسی موتورهای MTU4000 1397
16 آموزش اپراتوری و تعمیرات سیستم های کنترل مانیتورینگ 1397
17 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده کاربری، میانی و اساسی موتورهای Volvo 1397
18 دوره‌ی آموزشی طراحی و کاربرد سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) 1397
19 دوره‌ی آموزشی اصول طراحی موتورهای گازسوز سنگین 1397
20 دوره‌ی آموزشی اصول عیب‌یابی و تعمیرات موتورهای دیزل سنگین 1397
21 آموزش کامل موتور و سامانههای جانبی- تعمیرات رده میانی و اساسی موتورهای وارتسیلا 1398
22 دوره آموزشی جوشکاری GTAW 1398
23 دوره آموزشی جوشکاری GMAW 1398
24 آموزش پیشرفته سیستمهای کنترل مانیتورینگ 1398
25 آموزش کامل موتور و سامانه‌های جانبی- تعمیرات رده کاربری دیزل ژنراتورهای MTU2000 1398
26 آموزش آشنایی عمومی با موتور و نصب آن در لکوموتیو 1398
27 دوره رده کاربری الکتریکال RUSTON RK215 1400
28 دوره رده کاربری و نگهداری موتور RUSTON RK215 1400
29 آموزش رده کاربری دیزل ژنراتور (مکانیکال و الکتریکال) 1401
30 دوره‌ی آموزشی کاربری و تعمیرات رده میانی و اساسی موتور MTU4000 (مکانیکال و الکتریکال) 1401
31 آموزش کاربری دسا 3000 (مکانیکال و الکتریکال) 1401