با عنایت به طراحی و ساخت اولین موتور ملی دیزل سنگین در ایران توسط شرکت دسا، تدوین و ثبت دانش فنی این موتور الزامی به نظر می رسید. در همین راستا پروژه های برای تالیف این کتاب تعریف گردید که هم اکنون تالیف فصل های این کتاب توسط نیروهای متخصص شرکت دسا به پایان رسیده مراحل ویرایش را سپری می نماید و پس از اتمام و نهایی¬سازی آن، چاپ و انتشار آن به بازار صورت پذیرد.