معرفی موتور روستون RK215


ﻣﻮﺗﻮر RK215 اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در راه آﻫﻦ ﺳﻮرﻳﻪ (ﻣﻮﺗﻮر 12 اﺳﺘﻮاﻧﻪاي RK215) و ﭘﺲ از آن در راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (ﻣﻮﺗﻮر 16 اﺳﺘﻮاﻧﻪاي RK215) به کارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. موتورRK215 در سال 1990به بازار عرضه، و نوع راه آهنی آن به صورت موتور 12استوانه ای برای اولین بار در سال 1380بصورت موتور 16استوانه ای در لوکوموتیوهای Ad43 راه آهن جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته شد. ضمنا تعدادی از موتورهای فوق در راه‌آهن مالزی مورد بهره¬برداری قرار گرفته است.

تعداد این موتورها در راه‌آهن ایران 100دستگاه بوده که مسئولیت همبندی 70 دستگاه از این موتورها در سال 1382 به شرکت دسا محول گردید.

موتور RK215 موتوری با سامانه پرخوران است که از لحاظ شاخص نسبت توان به وزن در بین موتورهای هم رده خود از موقعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین طراحی فشرده این موتور و بازده سوخت و کاهش آلایندگی از ویژگی های خوب این موتور است.

در شرکت ملی حفاری نیز نوع 6 استوانه ای آن را به تعداد 6 دستگاه در کاربرد صنعتی و سرم سازی کرج یک دستگاه آن را در کاربرد نیروگاهی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
ویژگی‌های موتور:

مشخصات فنی خانواده موتور RK215

6RK215 8RK215 12RK215 16RK215 Engine version CSS grade
توان نامی (KW) 1185 1580 2370 3160 Engine version CSS grade
سرعت دورانی(rpm) 1000 1000 1000 1000 Engine version CSS grade
بیشترین سرعت مجاز (rpm) 1100 1100 1100 1100 Engine version CSS grade
نوع موتور چهار هنگامه چهار هنگامه چهار هنگامه چهار هنگامه Engine version CSS grade
آرایش و تعداد استوانه ها 6 استوانه – خطی 8 vee 12 vee 16 vee Engine version CSS grade
قطر استوانه (mm) 215 215 215 215 Engine version CSS grade
طول مسیر (mm) 275 275 275 275 Engine version CSS grade
نسبت تراکم 4:1/13 4:1/13 4:1/13 4:1/13 Engine version CSS grade
مصرف سوخت (g/kwh) 195 Engine version CSS grade
فشار موثر متوسط ترمزی (bar) 74/23 74/23 74/23 74/23 Engine version CSS grade
بیشینه فشار احتراق (bar) 172 172 172 172 Engine version CSS grade
سازنده ABB ABB EGP Engine version CSS grade
تعداد پرخوران 1 1 1 1 Engine version CSS grade
روش خنک کاری پرخوران آب-دو مرحله ای آب-دو مرحله ای آب-دو مرحله ای آب-دو مرحله ای Engine version CSS grade
هوای ورودی (kg/s) 45/2 08/3 9/4 19/6 Engine version CSS grade
فشار تقویت (bar) 3/3 3/3 3/3 3/3 Engine version CSS grade
سرعت دورانی پرخوران (rpm) 43200 43200 26500 27000 Engine version CSS grade
بیشترین سرعت مجاز پرخوران (rpm) 47400 47400 29500 29500 Engine version CSS grade
وزن خشک موتور (kg) 6810 9000 14600 17490 Engine version CSS grade
ابعاد 2940×1420×1900 2730×1874×2572 3702×1874×2320 4414×1874×2320 Engine version CSS grade