ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی


با شکل‌گیری تغیرات اساسی در ساختار اقتصاد جهانی از یک سو و اجتناب ناپذیر بودن اهمیت نوآوری به عنوان موتور محرک توسعه از سوی دیگر، صنعت و دانشگاه به عنوان دو بال موفقیت کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت مورد توجه دولت‌ها، سیاستگذاران و صاحب نظران قرار گرفته است.

تحقیقات و مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که کارآمدی کشورهای توسعه یافته حاصل تولید دانش و استفاده به جا و مناسب از آن در صنایع بوده که رقابتی بودن فضای صنعتی بین دولت‌ها را رقم می‌زند.

موضوع ارتباط میان صنایع و مراکز علمی و به طور خاص دانشگاه‌ها سال‌هاست که در کشور عزیزمان ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ تا جایی که بخش‌های ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات و توسعه در صنایع بار این مسئولیت را به دوش می‌کشند. پر واضح است به ثمر نشستن چنین ایده‌هایی نیازمند شکل‌گیری ساختاری هدفمند، پیگیری‌های منظم و عزم و اراده قوی بوده تا نتیجه نهایی حاصل شود.

از این‌رو واحد تحقیق و توسعه شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا) ارتباط مداوم با مراکز علمی و دانشگاه‌ها را یکی از اهداف اصلی خود دانسته و با عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری و برگزاری نشست‌های تخصصی در سطح مدیران و کارشناسان به این مهم جامع عمل پوشانده است.برخی از موارد همکاری شرکت با مراکز علمیمهم‌ترین سوابق دسا در همکاری با مراکز علمی