دعوت از پیمانکاران جهت همکاری


شرکت دسا در مسير چشم انداز ترسيمي، همواره سعي درتوانمندسازي زنجيره تامين قطعات موتور دیزل سنگین را داشته است. لذا اين شركت با ايجاد تعامل بيشتر با قطعهسازان مطرح داخلي و خارجي سعی در توانمند سازی و تقویت وضعیت تامین و ساخت قطعات با کمترین زمان و هزينه و با بهترین كيفيت میباشد. لذا از تمامی صنایعی که در حوزههای ذیل قادر به همکاری میباشند دعوت میشود تا با برگزاری جلسات مشترک نسبت به مباحث فنی و تخصصی و عقد قرارداد همکاری بحث و تبادل و نظر گردد.صنایع مدنظر جهت همکاری و عقد قرارداد