تحقیق و توسعه دسا

شرکت دیزل سنگین ایران در سال 90 با ایجاد زیر ساخت های لازم موفق به اخذ پروانه ی ایجاد واحد تحقیق و توسعه گردید. این مرکز با عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع کشور و پارک علم و فناوری استان مازندران نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف عالیه سازمان ایفا می نماید. حوزه های فعالیت مرکز تحقیق و توسعه شرکت دسا مشتمل بر:
1- توسعه محصول
2- توسعه بازار
3- آینده پژوهی
4- مستند سازی و مدیریت دانش صریح و ضمنی
5- تدوین دانش بومی سازی
6- ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی
7- چاپ کتاب
8- تدوین و چاپ نشریه تخصصی دیزل سنگین ایران
9- آموزش های تخصصی