معرفی واحد طراحی

کلیه فعالیتهای این شرکت در حوزه طراحی موتور در واحد واحد طراحی و توسعه موتور انجام می¬پذیرد. طراحی محصول در مراحل طراحی مفهومی، مدلسازی اولیه، طراحی تفصیلی، همبندی اولیه قطعات در محیط نرم افزاری، تعیین مشخصات عملکردی و مهم محصول، تهیه نقشه های قطعات و نقشه های همبندی محصول در این واحد صورت می ¬پذیرد. همچنین بازنگری، تصدیق و صحه گذاری و کنترل تغییرات طراحی محصول نیز از دیگر فعالیتهای انجام شده در این واحد می¬باشد.
این واحد متشکل از گروه طراحی و گروه توسعه موتور می¬باشد که اهم وظایفشان در ادامه ارائه می¬گردد:

گروه طراحی:

طراحی سامانه¬های مکانیکی پروژه¬های توسعه¬ای و تحلیل سازه¬ای، دینامیکی و ارتعاشی قطعات و سامانه¬های مکانیکی موتور در این گروه صورت خواهد پذیرفت. این گروه به دو بخش "طراحی سامانه¬های مکانیکی" و "تحلیل" تقسیم می¬گردد.
رئوس کلی شرح وظایف بخش طراحی سامانه¬های مکانیکی به شرح ذیل است:
- تدوین دستورالعملها و شیوه نامه های طراحی قطعات و مجموعه های موتور جهت مستند سازی
- تهیه مدلهای مناسب از قطعات و سامانه¬های مختلف موتور
- طراحی و تولید نقشه ساختی قطعات و مجموعه های توسعه یافته موتور
- انتخاب و شناسایی مواد مناسب با توجه به الزامات کاربری
- تدوین نقشه همبندی سامانه¬های موتور با توجه به موضوع فعالیت در طرح های توسعه¬ای
- نظارت بر حسن انجام همبندی موتور در طرحهای توسعه¬ای
- اعمال اصلاحات لازم بر روي قطعات در فرايند توسعه و تهيه ويرايش هاي جديد نقشه ها

همچنین رئوس کلی شرح وظایف بخش تحلیل به شرح ذیل است:
- تدوین دستورالعملها و شیوه نامه های تحلیل قطعات و مجموعه¬های موتور جهت مستند سازی
- انجام تحليلهاي تخصصي مرتبط با موتور از قبيل تحليل حرارتي، سازه¬اي، ديناميك صلب وار و انعطاف پذير
- تحليل خستگي و بررسي واماندگي¬هايي از قبيل سايش، كاويتاسيون، شكست و ... در قطعات موتور
- تحلیل خرابی های صورت گرفته در حین آزمون یا کاربری موتورهای توسعه ای و ارائه نتایج

گروه توسعه موتور:

این گروه به دو بخش "تحلیل چرخه عملکردی موتور و سامانه ها و تحقیقات مهندسی" تقسیم می گردد.
شرح وظايف بخش تحلیل چرخه عملکردی موتور و سامانه¬ها به شرح ذیل می¬باشد:
- تدوین دستورالعملها و شیوه نامه¬های تحلیل عملکرد موتور جهت مستند سازی
- الگوبرداري از شاخصهاي عملكردي موتور و تدوين گزارشات مربوطه جهت توسعه محصول
- تحليل یک بعدی چرخة عملکردی موتور
- تحليل CFD احتراق
- تحليل سامانه روانکاری (يک بعدی و در صورت نیاز چند بعدی)
- تحليل سامانه خنک کاری (يک بعدی و در صورت نیاز چند بعدی)
- ارزیابی عبور جریان سیال از کلیه سامانه¬ها و زیرمجموعه¬های موتور و ارائه نتایج جهت انجام اصلاحات به گروه طراحی
- تهية گزارشات تحليل عملکرد
- بررسی و صحه گذاری نتایج آزمون موتور

بخش کاربردی سازی و تحقیقات مهندسی با هدف رفع نیازهای سایر گروه¬های واحد در زمینه¬هایی است که با توجه پیچیدگیهای موضوع طراحی موتور، شواهد و مستندات و تجربیات کافی در خصوص آن موضوع خاص در واحد موجود نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی در منابع موجود می¬باشد. همچنین از دیگر زمینه های فعالیت این گروه بررسی و تبین چارچوبهای فنی قراردادهای پروژه¬های توسعه¬ای موارد توافق با در نظر گرفتن الزامات کاربری موتور هدف می¬باشد. بر این اساس شرح وظایف این گروه به شرح ذیل می¬باشد:
- تدوین دستورالعملها و شیوه نامه¬های تحقیقات مهندسی جهت مستند سازی
- تهیه و تدوین گزارشات مورد درخواست سایر بخشها براساس نتایج تحقیقات و بررسی صورت پذیرفته
- بررسی فنی قراردادهای جاری و پروژه های آتی و ارائه نتایج
- تهیه گزارشات الزامات کاربردی نمودن موتورهای هدف طرح¬های توسعه¬ای
- تعیین نیازهای آموزشی در کلیه بخشهای واحد