سوخت های جایگزین:

هدف از مطالعات و پژوهش در این مقوله، تطبیق موتورهاي دیزل (موتورهایی که براساس چرخۀ ترمودینامیکی دیزل کار می کنند) با سبد سوختی کشور( گاز ترش، بیو دیزل و ....) است. هرچند تحقیق و توسعه در زمینۀ سوخت در حیطۀ کاري محققان صنعت نفت و گاز است ولی پژوهشگران و متخصصان احتراق نیز با توسعۀ سوختهاي جدید و تطبیق سوختهاي فعلی با موتورهاي در حال توسعه می توانند گامهاي مؤثري براي افزایش بازده موتور و کاهش آلایندگی آن بردارند. گازوییل سوخت متدوال موتورهاي دیزل بوده است. مقدار زیاد گوگرد در گازوییل تولیدي کشور و کیفیت نامطلوب آن فضایی براي اجراي طرحهاي توسعه اي ایجاد می کند تا با در نظر گرفتن تواناییهاي بالقوه و نقاط ضعف کشور، هم کیفیت سوخت بهبود یابد و هم موتور تا حدودي براي کار با سوختهاي نامرغوب تطبیق یابد. استفاده از گاز طبیعی نیز در سالهاي اخیر در موتورهاي دوگانه سوز و گازسوز رایج شده است. مشکلات و فراز و نشیب هاي پیشرو براي دوگانه سوز کردن موتورهاي دیزل فعلی کشور و همچنین توسعۀ موتورهاي دوگانه سوز و گازسوز جدید نیز فعالیتهاي بسیاري را می طلبد. سوختهاي توده زیستی که یا منشأ گیاهی دارند یا از زباله ها استحصال می شوند نیز جزو سوختهاي تجدیدپذیر محسوب می شوند و می توانند در موتورهاي دیزل به کار برده شوند. بررسی روند جهانی توسعۀ سوختهاي موتورهاي درونسوز نیز نشان می دهد سوختهاي توده زیستی بخش اعظمی از سوخت 50 سال آیندة بشر را تشکیل خواهند داد. کارشناسان شرکت دیزل سنگین ایران با انجام مطالعات بنیادی می توانند در این حوزه مشاوران ارزنده ای برای متقاضیان محسوب گردند.